Chào Vy!

Hãy sống thật, sống vui và sống cho chính mình. Chính cậu mới là người làm cho cuộc sống của cậu trở nên có ý nghĩa.

Chúng ta sẽ làm gì hôm nay, Vy?

type writer

“I think that if you live long enough, you realise that so much of what happens in life is out of your control, but how you respond to it is in your control. That’s what I try to remember.”

– Best of Hillary Clinton: The Female Face of Politics, 2015